آموزش حسابداری حساب تفضیلی شناور

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » آموزش حسابداری حساب تفضیلی شناور

آموزش حسابداری حساب تفضیلی شناور

آموزش حسابداری حساب تفضیلی شناور

آموزش حسابداری حساب تفضیلی شناور

در نرم افزار ها حساب تفضیلی را قطعا استفاده می کنیم، حساب های معین برای

سیستم دستی است و در حسابداری دستی حساب تفضیلی را نمی توان استفاده

کرد. حساب های خیلی لازم هست بدلیل این که گزارشات را به صورت خیلی ریز باید

تحویل مدیر مربوطه ارائه دهیم و هر چه گزارش ریزتر باشد کار مدیر مجموعه راحت تر

می شود. حساب تفضیلی جزء لاینفک حسابداری است.

آموزش حسابداری حساب تفضیلی شناور-آموزش حسابداری حساب تفضیلی شناور

حساب معین ریز کل است و حساب تفضیلی ریز حساب معین است. برای نمونه موجودی

نقد و بانک می شود به عنوان حساب کل و یکی از معین های موجودی نقد و بانک، بانک

ها هستند و معین می شود بانک ها، حساب تفضیلی نیاز دارد که اسم بانک ها را نام

ببریم. به این تعریف می گوییم حساب تفضیلی. ریز حساب معین که حساب تفضیلی است

با توجه به پیشرفت نرم افزارها، بعضا نرم افزارها تفضیلی شناور می گیرند.

برای نمونه در پروژه یک آقای حسینی داریم که تحت عنوان تنخواه گرد ان در این شرکت است

. ۱- موجودی نقد و بانک در حساب کل ۲- تنخواه گردان ها و تفضیلی را می گفتیم تنخواه حسینی

. در این قسمت حسینی یک بار تکرار می شد.

در قسمت مساعده : چون آقای حسینی مساعده می گیرد باید در قسمت مساعده

ذکر شود. مساعده سایر حساب های دریافتنی با معین مساعده کارکنان و تفضیلی

(چون نام حسینی چندین بار آمده مساعده ذکر می شود ) مساعده حسینی.

آموزش حسابداری حساب تفضیلی شناور-آموزش حسابداری حساب تفضیلی شناور

در قسمت وام: سایر حساب های دریافتنی با معین وام کارکنان و تفضیلی وام حسینی.

در قسمت حقوق بگیران: حقوق پرداختنی با معین حقوق پرسنل و حقوق حسینی.

نام حسینی در این جا ۴ مرتبه تعریف شده، در نرم افزارهای معمولی یک تفضیلی

تعریف می کنیم که ثابت است و به معین متصل می شود و به اجبار این کار را

انجام می دهیم. در سیستم های پیچیده تر مثل سپیدار، تفضیلی شناور است .

تفضیلی شناور یعنی به جای این که نام حسینی ۴ مرتبه ذکر شود، یک حساب

حسینی تحت تفضیلی شناور انتخاب می کنیم و بعد با حساب های مختلف این را

ارتباط می دهیم، کلمه شناور یعنی می تواند با حساب های مختلف ارتبط بگیرد،

زمانی که حسینی را انتخاب می کنیم در سیستم، می گوید کدام معین ، می گوییم

تنخواه گردان. یکی از مزایای مهم این سیستم این است که نفرات را مکرر در سیستم

تکرار نکردیم و دوم این که کافیست از نام شخص در سیستم گزارش بگیریم، به تفکیک

به ما گزارش می دهد. با زدن تنها یک کلید گزارش همه مو ارد ارائه می شود . حسن

سوم حسابی مثل جاری شرکاء اگر زمانی کالایی به شرکت بفروشد، می توان در

سیستم ثبت کرد.حساب تفضیلی شناور حسابی است که در سیستم تعریف می شود

و می تواند با حساب های دیگر ارتباط بگیرد.