آموزش حسابداری بازرگانی

آموزش حسابداری بازرگانی

2019-03-17T15:06:10+03:30

آموزش حسابداری بازرگانی

آموزش حسابداری بازرگانی

در این قسمت یک مثال از شرکتهای بازرگانی همراه با تحلیل ارائه میشود.

مثال : شرکت بازرگانی یزدان در خرید و فروش خودرو ( شرکت سایپا ) فعالیت دارد فعالیت یک ماهه خرید و فروش این شرکت به شرح ذیل می باشد :

۱/۶- خرید ده دستگاه پراید به ارزش ۵۰۰٫۰۰۰ ريال به صورت نسیه.

۲/۶- خرید سه دستگاه زانتیا به ارزش ۶۰۰٫۰۰۰ ريال و پرداخت یک فقره چک .

۳/۶- وصول چک پرداختنی به شرکت سایپا.

۴/۶- فروش یک دستگاه زانتیا به مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ ريال به شرکت تابان به صورت نسیه .

۵/۶- شرکت تابان بابت بدهی خود یک فقره چک ارائه نمود .

۶/۶- چک دریافتنی از شرکت تابان وصول و به حساب بانک تجارت واریز شد.

۷/۶- فروش سه دستگاه پراید به ارزش ۱۸۰٫۰۰۰ ريال و یک دستگاه زانتیا به ارزش ۲۲۰٫۰۰۰ ريال به شرکت توانا به صورت نسیه .

۸/۶- شرکت توانا خودروی زانتیا را مرجوع گردانید.

۹/۶- خودروی زانتیا دارای آسیب بوده و به شرکت سایپا مرجوع شد .

۱۰/۶- یک دستگاه زانتیا در قبال خودروی مرجوعی از شرکت سایپا دریافت شد.

شماره سند : …………..۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

تاریــــــخ :   ۱ /   ۶/   ۹۴۱۳                               سند حسابداری

پیوســـت : ……………………

شماره روزنامه

شماره معین

شـــــــــــــــــــــرح

مبلغ جزء / ريال

بدهکار / ريال

بستانکار / ريال

خرید

۰

۰

۰

۰

۰

۵

پراید

۰

۰

۰

۰

۰

۵

حساب پرداختنی

۰

۰

۰

۰

۰

۵

سایپا(

۰

۰

۰

۰

۰

۵

)

بابت خرید پراید از شرکت سایپا

جمع

تنظیم کننده ………………………………………………       مسئول مالی ………………………………………………………  مدیر عامل ………………………………..

تحلیل :

خودرو به قصد فروش خریداری شده پس حساب خرید بدهکار است چون خرید بصورت نسیه می باشد از حساب پرداختنی استفاده می شود.

شماره سند : …………..۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

تاریــــــخ :   ۲/۶ /   ۹۴۱۳                                 سند حسابداری

پیوســـت : ……………………

شماره روزنامه

شماره معین

شـــــــــــــــــــــرح

مبلغ جزء / ريال

بدهکار / ريال

بستانکار / ريال

خرید

۰

۰

۰

۰

۰

۶

زانتیا

۰

۰

۰

۰

۰

۶

اسناد پرداختنی

۰

۰

۰

۰

۰

۶

چک شماره ۴/۲۰۱۱ بانک ملت  (

۰

۰

۰

۰

۰

۶

)

بابت خرید زانتیا طی یک فقره چک بانک ملت

جمع

تنظیم کننده ………………………………………………       مسئول مالی ………………………………………………………  مدیر عامل ………………………………..

تحلیل :

حساب خرید همیشه بدهکار است معین اسم خودرو ، بابت پرداخت چک اسناد پرداختنی بستانکار می شود.

شماره سند : …………..۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

تاریــــــخ :   ۳ /   ۶ /   ۹۴۱۳                            سند حسابداری

پیوســـت : ……………………

شماره روزنامه

شماره معین

شـــــــــــــــــــــرح

مبلغ جزء / ريال

بدهکار / ريال

بستانکار / ريال

اسناد پرداختنی

۰

۰

۰

۰

۰

۶

چک شماره ۴/۲۰۱۱ بانک ملت

۰

۰

۰

۰

۰

۶

بانک

۰

۰

۰

۰

۰

۶

ملت(

۰

۰

۰

۰

۰

۶

)

بابت پاس چک بانک ملت

جمع

تنظیم کننده ………………………………………………       مسئول مالی ………………………………………………………  مدیر عامل ………………………………..

تحلیل :

زمانی که چک وصول می شود حساب بانک کاهش یافته بنابراین بستانکار و حساب اسناد پرداختنی نیز بدهکار می شود .

شماره سند : …………..۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

تاریــــــخ :   ۴/   ۶ /   ۹۴۱۳                                 سند حسابداری

پیوســـت : ……………………

شماره روزنامه

شماره معین

شـــــــــــــــــــــرح

مبلغ جزء / ريال

بدهکار / ريال

بستانکار / ريال

حساب دریافتنی

۰

۰

۰

۰

۰

۱

تابان

۰

۰

۰

۰

۰

۱

فروش

۰

۰

۰

۰

۰

۱

زانتیا (

۰

۰

۰

۰

۰

۱

)

بابت فروش زانتیا به شرکت تابان

جمع

تنظیم کننده ………………………………………………       مسئول مالی ………………………………………………………  مدیر عامل ………………………………..

تحلیل :

فروش همیشه بستانکار است چون طلب اضافه شده ، این حساب یعنی حساب دریافتنی بدهکار می شود.

شماره سند : …………..۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

تاریــــــخ :   ۵/   ۶ /   ۹۴۱۳                                 سند حسابداری

پیوســـت : ……………………

شماره روزنامه

شماره معین

شـــــــــــــــــــــرح

مبلغ جزء / ريال

بدهکار / ريال

بستانکار / ريال

اسناد دریافتنی

۰

۰

۰

۰

۰

۱

چک شماره ۳۵۱۱ بانک انصار

۰

۰

۰

۰

۰

۱

حساب  دریافتنی

۰

۰

۰

۰

۰

۱

تابان(

۰

۰

۰

۰

۰

۱

)

بابت دریافت یک فقره چک از شرکت تابان

جمع

تنظیم کننده ………………………………………………       مسئول مالی ………………………………………………………  مدیر عامل ………………………………..

تحلیل :

دریافت چک یعنی حساب اسناد دریافتنی اضافه می شود پس حساب اسناد دریافتنی بدهکار ، طلب ما کاهش یافته بنابراین حساب دریافتنی بستانکار می شود.

 

شماره سند : …………..۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

تاریــــــخ :   ۶/   ۶ /   ۹۴۱۳                          سند حسابداری

پیوســـت : ……………………

شماره روزنامه

شماره معین

شـــــــــــــــــــــرح

مبلغ جزء / ريال

بدهکار / ريال

بستانکار / ريال

بانک

۰

۰

۰

۰

۰

۱

تجارت

۰

۰

۰

۰

۰

۱

اسناد دریافتنی

۰

۰

۰

۰

۰

۱

چک شماره ۳۵۱۱ بانک انصار (

۰

۰

۰

۰

۰

۱

)

بابت پاس چک

جمع

تنظیم کننده ………………………………………………       مسئول مالی ………………………………………………………  مدیر عامل ………………………………..

تحلیل :

حساب بانک افزایش یافته چون ماهیتش بدهکار است پس افزایش آن با بدهکار شدن می باشد ، اسناد دریافتنی کاهش پیدا کرده چون ماهیت آن بدهکار است پس کاهش آن یعنی بستانکار.

شماره سند : …………..۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

تاریــــــخ :   ۸/   ۶ /   ۹۴۱۳                                سند حسابداری

پیوســـت : ……………………

شماره روزنامه

شماره معین

شـــــــــــــــــــــرح

مبلغ جزء / ريال

بدهکار / ريال

بستانکار / ريال

برگشت از فروش و تخفیفات

۰

۰

۰

۰

۲

۲

زانتیا

۰

۰

۰

۰

۲

۲

حساب دریافتنی

۰

۰

۰

۰

۲

۲

توانا (

۰

۰

۰

۰

۲

۲

)

بابت عودت زانتیا

جمع

تنظیم کننده ………………………………………………       مسئول مالی ………………………………………………………  مدیر عامل ………………………………..

تحلیل :

حساب برگشت از فروش همیشه بدهکار است همچنین چون شرکت توانا بدهکار بوده است با مرجوع نمودن این کالا به همین اندازه از بدهی او کاسته می شود یعنی حساب دریافتنی کاهش یافته و بستانکار می شود.

شماره سند : …………..۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

تاریــــــخ :   ۹/   ۶ /   ۹۴۱۳                                 سند حسابداری

پیوســـت : ……………………

شماره روزنامه

شماره معین

شـــــــــــــــــــــرح

مبلغ جزء / ريال

بدهکار / ريال

بستانکار / ريال

حساب دریافتنی

۰

۰

۰

۰

۲

۲

سایپا

۰

۰

۰

۰

۲

۲

برگشت از فروش و تخفیفات

۰

۰

۰

۰

۲

۲

زانتیا (

۰

۰

۰

۰

۲

۲

)

بابت عودت زانتیا به شرکت سایپا

جمع

تنظیم کننده ………………………………………………       مسئول مالی ………………………………………………………  مدیر عامل ………………………………..

تحلیل :

حساب برگشت از خرید همیشه بستانکار است و در ازای این کالای مرجوعی شرکت ما طلبکار شده پس حساب دریافتنی افزایش بنابراین با توجه به ماهیت این حساب ، این حساب بدهکار می شود .

 

شماره سند : …………..۱۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫

تاریــــــخ :   ۱۰/   ۶ /   ۹۴۱۳                          سند حسابداری

پیوســـت : ……………………

شماره روزنامه

شماره معین

شـــــــــــــــــــــرح

مبلغ جزء / ريال

بدهکار / ريال

بستانکار / ريال

خرید

۰

۰

۰

۰

۲

۲

زانتیا

۰

۰

۰

۰

۲

۲

حساب  دریافتنی

۰

۰

۰

۰

۲

۲

سایپا (

۰

۰

۰

۰

۲

۲

)

بابت دریافت زانتیا از شرکت سایپا

جمع

تنظیم کننده ………………………………………………       مسئول مالی ………………………………………………………  مدیر عامل ………………………………..

تحلیل :

زمانی که کالایی از فروشنده دریافت می کنیم فقط حساب خرید می تواند بدهکار شود در این مسئله با توجه به این که ما از شرکت سایپا طلبکار بودیم با خرید این کالا طلب ما کاهش یافته و حساب دریافتنی بستانکار می شود.

منبع: بخشی از کتاب حسابداری بازرگانی اثر رضا بهروزی

آموزش حسابداری بازرگانی.آموزش حسابداری بازرگانی.آموزش حسابداری بازرگانی.آموزش حسابداری بازرگانی.آموزش حسابداری بازرگانی.آموزش حسابداری بازرگانی.آموزش حسابداری بازرگانی.آموزش حسابداری بازرگانی.آموزش حسابداری بازرگانی.آموزش حسابداری بازرگانی.آموزش حسابداری بازرگانی.آموزش حسابداری بازرگانی.آموزش حسابداری بازرگانی.

دیدگاه خود را بنویسید