آموزش حسابداری ، صندوقدار

آموزش حسابداری ، صندوقدار

2018-05-23T23:56:37+04:30

آموزش حسابداری ، صندوقدار

آموزش حسابداری ، صندوقدار

صندوقدار باید زیر نظر حسابدار باشد .

وظایف صندوقدار: با دستور پول پرداخت و دریافت می کند، به  اشخاصی طبق دستور پول

را پرداخت و از اشخاصی طبق دستور پول را دریافت می کند، باید یک ساعتی برای بستن

صندوق تعیین شود، مانند بانک ها که سر ساعت مشخصی صندوق ها و باجه را می بندند

، یعنی حساب صندوق در سیستم تحویل می شود از طریق سیستم مکانیزه به مدیریت و

بسته می شود و هیچ شخصی امکان اجازه ورود و خروج به صندق را ندارد، در آخر مبلغ خروجی

صندوق باید مورد تأیید حسابدار انجام گیرد، مبلغی که صندوقدار به عنوان مانده صندوق اعلام

می کند باید با سیستم چک شود و درستی و یا عدم مطابقت از سیستم مشخص می شود، برای

نمونه: صندوقدار اعلام می کند که موجودی صندوق ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ است و سیستم اعلام می کند

که موجودی ۳٫۷۰۰٫۰۰۰ است، دلیل اختلاف و کسری صندوقدار به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ چیست؟ لیست

و دفتر صندوقدار را بررسی کرده واین امکان وجود دارد که حسابدار و یا صندوق دار اشتباه

کرده باشد، نکته مهم این است که نباید صندوقدار از حسابدار مقدار مانده صندوق را بخواهد.

صندقدار باید به حسابدار مانده صندوق را اعلام کند و حسابدار است که تعیین می کند تا چه ساعتی

در صندوق عملیات دریافت و پرداخت انجام شود.

آموزش حسابداری ، صندوقدار-آموزش حسابداری ، صندوقدار-آموزش حسابداری ، صندوقدار

سومین نفر در این قسمت انباردار است که باید زیر نظر حسابدار کار کند، چون این حسابدار

است که گزارش موجودی و سود و زیان را اعلام می کند و اگر خروجی و ورودی انبار بدون

اطلاع حسابدار صورت پذیرد در زمان انبارگردانی تمامی گزارشات حسابدار اشتباه است و

این حسابدار است که تعیین می کند  تا چه زمانی انبار اجناس  را داخل و خارج کند، بعد

از تایم مشخصی انبار تعطیل است چون حسابداری تردد اجناس را نمی پذیرد و حواله و رسید

جنس صادر نمی کند.

تمامی موارد ذکر شده د ر مجموعه به شرط وجود یک مدیر آگاه است که حسابدار را

حمایت کند که اشخاصی که تحت نظر وی به کار مشغول هستند، تحت امر حسابدار باشند،

اگر مدیر مجموعه حسابدار را حمایت نکند و هر شخصی طبق نظر خود عمل کند، کار حسابداری

تمام است و هیچ نقشی در آن شرکت ندارد ولی اگر مدیر مجموعه دستور به اطاعت واحد صندوق

، تنخواه و انبار از حسابدار دهد، تمامی گزارشات به درستی انجام و تحویل مدیر مجموعه می شود .

زمانی که گزارش درست ارائه نمی شود باید بهه اختیارات شخص حسابدار هم توجه شود.

آموزش حسابداری ، صندوقدار-آموزش حسابداری ، صندوقدار-آموزش حسابداری ، صندوقدار

صندوق، تنخواه و انباردار زیر نظر حسابدار هستند و این حسابدار است که اعمال روش و نظر

می کند که چگونه باید رفتار و عمل شود که گزارشات حسابداری به مدیریت درست و بدون

ایراد انجام شود. بی انظباطی مالی سبب شکست شرکت ها می شود مگر این که دست افراد

در شرکت در مورد ارائه قیمت باز باشد و هر قیمتی که به اجناس اعلام کنند مشکلی  نباشد.

دیدگاه خود را بنویسید