آموزش حسابداری ، سند دائم

آموزش حسابداری ، سند دائم

2018-06-01T23:50:10+04:30

آموزش حسابداری ، سند دائم

آموزش حسابداری ، سند دائم

در سسیستم های مکانیزه  نرم افزارها زمانی که بخواهیم عملیاتی روی یک

سند انجام دهیم که به هیچ وجه قابل تغییر و حذف شدن نباشد، را سند دائم

نام دارد، برای نمونه حسابدار یک مدیر مالی در یک شرکت با نرم افزار حسابداری

کار می کند، برای زمانی که مدیر مجموعه ویرایش و تغییر در مورد سندها را

آموزش حسابداری ، سند دائم-آموزش حسابداری ، سند دائم

بسته باشد که همه موارد زیر نظر خودش باشد و شخص حسابدار امکان دسترسی

به تغییر حساب ها را نداشته باشد، آخر هفته که برای سرکشی حساب ها مدیر

مجموعه مراجعه می کند، بعد از کنترل اسناد آن ها را در سیستم دائم می کند

آموزش حسابداری ، سند دائم-آموزش حسابداری ، سند دائم

و تا یک هفته اسناد را کنترل کرده و ویرایش را غیر فعال نموده است. به این

تعریف می گوییم سند دائم که یکی از خاصیت های آن این است که جلوگیری میکند

از ویرایش، اصلاح یا حذف اسناد از طرف دیگری گرفته می شود. زمانی که در نرم

افزارهای حسابداری زمانی که اطلاعات اولیه را وارد می کنیم، کلیدی به نام ثبت

سند افتتاحیه داریم، که خود نرم افزار به صورت اتوماتیک شروع به ثبت سند می کند

آموزش حسابداری ، سند دائم-آموزش حسابداری ، سند دائم

، در نرم افزار زمانی که کار حسابدار تا آخر سال تمام شد و به مرحله اصلاح و … رسید،

میخواهیم اتوماتیک ببندیم، یعنی سند اختتامیه که بعدا صحبت می کنیم. بستن

حساب را می خواهیم به صورت مکانیزه اتفاق بیافتد. نرم افزار درخواست دائم شدن

اسناد را می دهد و  بعد از دائم کردن اسناد، سیستم اتوماتیک اسناد را می بندد و یک

سال مالی جدید باز نمی کند، در این حالت زمانی که به عقب برگردید، فقط می توان

اسناد سال قبل را بازدید کرد و قابل تغییر نیست و هر تغییری که ممکن است را برای

امسل می توان در سیستم انجام داد. یکی از کاربردهای دائم کردن اسناد این است که

سند افتتاحیه یا اختتامیه صادر کنیم و این که دائم کردن سند از د خل و تصرف و تغییر

در اسناد جلوگیری می کند.

دیدگاه خود را بنویسید