آموزش حذف سند حسابداری در نرم افزار

آموزش حذف سند حسابداری در نرم افزار

2018-06-24T00:23:44+04:30

آموزش حذف سند حسابداری در نرم افزار

آموزش حذف سند حسابداری در نرم افزار

در سند حسابداری اگر سندی را حذف کنیم؛ جای آن خال می ماند؛ برای نمونه

سند ها را از شماره ۱ تا شماره ۱۰ در نظر بگیرید؛ شماره ۶ را حذف کردیم و

جای سند  شماره ۶ خالی می ماند و از نظر حسابداری این مورد باعث رد شدن

دفترمی شود. اگر دفاتر را نوشته و سندها به صورت متوالی و به ترتیب نباشد؛

سند رد است؛ فرقی نمی کند که ترتیب اعداد به هم ریخته باشد یا سندی حذف

شود؛ در هر دو مورد دفتر رد است. باید همانطور که در دفتر شماره ها به ترتیب است

؛ سند ها را نیز طبق تاریخ مرتب کنیم.

آموزش حذف سند حسابداری در نرم افزار-آموزش حذف سند حسابداری در نرم افزار

اگر در نرم افزار  سندی را اشتباه ثبت کردیم چه؟؟؟ تا می توانیم نباید اشتباه به

وجود آید یا سندی را کلا حذف کنیم اما اگر مجبور به این کار شدیم باید از گزینه مرتب

سازی اسناد در سیستم استفاده کنیم. معمولا نرم افزار ها گزینه ای به نام مرتب

سازی اسناد را دارند؛ برای نمونه شما تعداد ۱۰۰ سند را ثبت و از بین این اسناد

تعداد ۴ سند را حذف کردیم.  در سیستم   زمانی که مرتب سازی را فعال می کنیم؛

یکبار از ابتدا اسناد را مرتب و شماره گذاری می کند. به جای این کار اگر بتوانید در

خود سند؛ سند دیگری را جایگزین کنیم و این روش بهتر است. با توجه به این که از

نظر قانونی می توان اسناد ۷ روز قبل را در یک سند جای داد؛ میتوان یک مورد از آیتم

سندهای قبل را در سند جدید جای داد، برای نمونه یک هزینه آب بوده که چند روز قبل

از صندوق پرداخت شده و به جای حذف سند میتوان این آیتم را در سند جدید اضافه نمود.

آموزش حذف سند حسابداری در نرم افزار-آموزش حذف سند حسابداری در نرم افزار

با حذف سند سیستم مرتب سازی ر ا انجام می دهد و این مسأله این که کلیه شماره

ها تغییر می کند و سیستم بابت هر سند شماره جدید می دهد. در جستجوی موارد خاص

و یا بعد از پرینت مدارک با مشکل مواجه می شوید. توسعه اکید است که تا می توانید این

کار را انجام ندهید. این امکان که به صورت دستی اسناد را شماره گذا ری کنید اما تا جایی

که امکان دارد د ر سیستم دخالت نکنید چون ما از نحوه برنامه ریزی سیستم آگاه نیستیم.

اجازه شماره گذاری توسط فرد در سیستم داده شده است؛ اما تا جایی که امکان دارد این کار

به صورت دستی انجام نشود.

دیدگاه خود را بنویسید