آموزش ثبت حساب برگشت از فروش

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » آموزش ثبت حساب برگشت از فروش

آموزش ثبت حساب برگشت از فروش

آموزش ثبت حساب برگشت از فروش

آموزش ثبت حساب برگشت از فروش

اولین مسأله این است که برگشت از فروش ماهیتا بدهکار است و زمانی که برگشت

از فروش انجام شد در ستون بدهکار قرار می گیرد. بحث بعدی این است که زمانی

که برگشت از فروش اتفاق می افتد در آن طرف چه اتفاقی می افتد؟ در آن طرف باید

شرایطی را آماده کنیم، اگر فروش نقدی بوده و شخص خریدار کالای ما را برمی گرداند،

به میزان کالای خریداری شده باید مبلغی را پرداخت کنیم و این مور د می تواند صندوق

، بانک و یا هر حساب دیگری باشد.

زمانی که برگشت از فروش نقدی باشد که مبلغ بازگردانده می شود. زمانی هم وجود

دارد که فروش به صورت نصیه بوده و خود طرف خریدار به ما بدهکار بوده و زمانی

که کالا را برگشت می زند، برگشت از فروش در همه حالت ها بدهکار است و تخفیفات

فروش هم سر همین مسأله به وجود می آید و در بعضی کتب این دو را دو حساب مجزا

در نظر گرفتند و بی دلیل کا را زیاد می کند و فرقی ندارد که برگشت داده شود و یا

تخفیف گرفته شود. بنابراین برگشت از فروش و تخفیفات، همان طور که گفته می شود

برگشت از خرید و تخفیفات. برگشت از فروشی که قرار نیست پرداخت کنیم و طرف

خریدار در واقع میزان بدهی اش به ما کم می شود و می شود حساب های دریافتنی

بابت برگشت از فر وش و زمانی که واژه نصیه ثبت می شود یعنی طرف خریدار قرار نیست

که پولی بابت برگشت کالا پرداخت شود و شخص از قبل بدهکار بوده و حالا کالا را

برگردانده و از بدهی اش کم شده است.

آموزش ثبت حساب برگشت از فروش-آموزش ثبت حساب برگشت از فروش

حالت دیگر این است که کالا برگشت می خورد و بنا به هر دلیلی پول آن پرداخت نمی شود

و بعدا باید پرداخت شود و این حساب می شود حساب های پرداختنی بابت برگشت از فروش

و پرداخت مبلغ در آینده.

آموزش ثبت حساب برگشت از فروش-آموزش ثبت حساب برگشت از فروش

سه حالت برگشت از فروش داریم: حالت اول برگشتی به صورت نقدی بوده و نقدا پول را

به شخص خریدار پرداخت کردیم.

حالت دوم: در این حالت شخص خریدار به ما بدهکار است و با برگشت کالا مبلغ مورد نظر

از بدهی شخص خریدار کسر می شود.

حالت سوم: د ر این حالت شخص خریدار قبلا با ما تصویه کرده است و الان کالا را برگشت

زده و ما می خواهیم بعدا پول را پر داخت کنیم.

این سه شرایط می تواند در حالت های بستانکار حساب اتفاق بیافتد.