آموزش تفاوت پیش دریافت با پیش پرداخت

آموزش تفاوت پیش دریافت با پیش پرداخت

2019-10-13T10:26:46+03:30

آموزش تفاوت پیش دریافت با پیش پرداخت

آموزش تفاوت پیش دریافت با پیش پرداخت

پیش پرداخت پولی است که ما پرداخت می کنیم تا بعدا کالا یا خدمات دریافت کنیم، پیش

پرداخت دارایی محسوب می شود، چون پول ما نزد یک شرکت دیگر است. برای نمونه

پولی بابت خرید خودرو به شرکت ایران خودرو پرداخت کردیم، پولی که در این بین است

، دارایی فرد محسوب می شود اما  نه در صندوق است و نه در بانک و نه نزد تنخواه گردان

، این پول نزد یک شرکت دیگر است و دارایی محسوب می شود. در واقع پیش پرداخت پول

ماست نزد شخص دیگر. دارایی تبدیل به دارایی دیگر می شود، ممکن است هزینه هم بشود،

برای نمونه پیش پرداخت بیمه، امروز پولی داده می شود و ساختمان شرکت یا خودروهای

شرکت را بیمه می کنند و این بیمه تا زمانی که هزینه نشده و از شرکت مورد نظر خدمات

گرفته نشده دارایی محسوب می شود و تا زمانی که پول شخص تبدیل نشده به کالا به هزینه

به دارایی، دارایی شخص است پیش دیگری. آموزش تفاوت پیش دریافت با پیش پرداخت پیش

دریافت پولی است که ما دریافت می کنیم بابت کالا یا خدمات، تا زمانی که پول را دریافت و

خدماتی انجام نشده است ما به شخص بدهکار هستیم. برای نمونه شخصی در آژانس هواپیمایی

 پولی پرداخت کرده تا یک ماه بعد از سفر خود استفاده کند اما هنوز از خدماتی استفاده نکره،

<h4″> بنابراین آژانس به شخص بدهکار است . اگرشخص منصرف شود این اتفاق برای مجموعه نه

درآمد محسوب می شود و نه مورد دیگی، این مورد فقط بدهی است. آموزش تفاوت پیش دریافت

با پیش پرداخت نمونه دیگر فرض کنید در شرکتی که خودروهای مردم را بیمه می کند، پولی

دریافت شده برای یک سال بعد که خدمات ارائه شود، چون هنوز خدمات ارائه نشده است، بدهی

محسوب می شود. در ادامه تبدیل این دو را می آموزید . پیش دریافتی که بدهی من بوده اگر

خدمات ارائه شود چه اتفاقی می افتد؟ تبدیل به درآمد می شود. پیش پرداختی که داده بودیم

زمانی که تبدیل به دارایی یا هزینه چه ثبتی می خورد؟ همیشه این موارد ثابت نمی ماند و تبدیل

می شود. آموزش تفاوت پیش دریافت با پیش پرداخت زمانی که بدهکار هستیم ، حساب پرداختنی

است و بدهکار چون هزینه ای پرداخت شده، زمانی که بدهی از طریق چک پرداخت می شود، در

این مورد زمانی که چک داده شد بدهی به شخص تصویه می شود.  چک به بانک انتقال پیدا می کند

و از طریق بانک وصول می شود. زمانی که چک به شخص پرداخت می شود در واقع صاحب چک

به بانک بدهکار می شود و نه به شخص. از دایره بانک خارج می شود، طرف حساب شخص می

شود بانک و از محل بانک وصول می شود.

دیدگاه خود را بنویسید