آموزش تفاوت بین صندوقدار و تنخواه گردان

آموزش تفاوت بین صندوقدار و تنخواه گردان

2018-07-04T00:38:49+04:30

آموزش تفاوت بین صندوقدار و تنخواه گردان

آموزش تفاوت بین صندوقدار و تنخواه گردان

تنخواه گردان یک وجهی را از حسابداری دریافت و برای رفع نیازهای مالی

کوچک و جاری شرکت‌ها و موسسات در اختیار کارمندانی قرار می‌گیرد.

هدف از این کار پرداخت سریع بهای خدمات و کالاهایی است که به ‌طور

روزمره در جریان فعالیت شرکت خریده می‌شود. تنخواه گردان روند پرداخت

را بدون نیاز به صدور چک یا دیگر اوراق بهادار تسریع می‌کند. هر مؤسسه

مبلغ معینی را در بودجه سالانه خود به عنوان تنخواه گردان تعیین می‌کند

و آن را در مقابل رسید به یک یا چند کارمند می‌سپارد تا بسته به نیاز خرج کنند

. در پایان سال مالی یا در دوره‌های کوتاه‌تر به حساب تنخواه گردان و صورت

خرج‌ها رسیدگی می‌شود و اگر مبلغی از آن باقی‌مانده باشد به صندوق

شرکت بازگردانده می‌شود.کارت تنخواه گردان است که دارای سقف محدودی

برای شارژ نقدینگی می‌باشد. می‌تواند رمزدار یا بدون رمز باشد. البته به دلیل

اینکه این کارت ماهیت وجه نقد را دارد بیشتر بصورت بدون رمز استفاده می‌شود.

این کارتها می‌توانند از نوع کارت مغناطیسی یا کارت هوشمند یا سامانه بازشناسی

با امواج رادیویی باشند. از این کارت برای خریدهای جزئی، استفاده از وسایل

حمل و نقل عمومی، پارکینگ و مسائلی از این دست استفاده کرد. ماهیت این کارتها

می‌تواند از گروه کارت پیش پرداخت یا کارت اعتباری باشد. برخی از کارتهای تنخواه

گردان ترکیبی هستند. به این معنی که ترکیبی از دو یا سه نوع کارت مغناطیسی،

کارت هوشمند و سامانه بازشناسی با امواج رادیویی می‌باشند.

وظایف صندوقدار: با دستور پول پرداخت و دریافت می کند، به اشخاصی طبق دستور

پول را پرداخت و از اشخاصی طبق دستور پول را دریافت می کند، باید یک ساعتی

برای بستن صندوق تعیین شود، مانند بانک ها که سر ساعت مشخصی صندوق ها و

باجه را می بندند، یعنی حساب صندوق در سیستم تحویل می شود از طریق سیستم

مکانیزه به مدیریت و بسته می شود و هیچ شخصی امکان اجازه ورود و خروج به صندوق

را ندارد، در آخر مبلغ خروجی صندوق باید مورد تأیید حسابدار انجام گیرد، مبلغی که

صندوقدار به عنوان مانده صندوق اعلام می کند باید با سیستم چک شود و درستی

و یا عدم مطابقت از سیستم مشخص می شود؛ لیست و دفتر صندوقدار را بررسی

کرده واین امکان وجود دارد که حسابدار و یا صندوق دار اشتباه کرده باشد، نکته

مهم این است که نباید صندوقدار از حسابدار مقدار مانده صندوق را بخواهد. صندوقدار

باید به حسابدار مانده صندوق را اعلام کند و حسابدار است که تعیین می کند تا چه

ساعتی در صندوق عملیات دریافت و پرداخت انجام شود.

دیدگاه خود را بنویسید