آموزش استهلاک دارایی ثابت در حسابداری

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » آموزش استهلاک دارایی ثابت در حسابداری

آموزش استهلاک دارایی ثابت در حسابداری

آموزش استهلاک دارایی ثابت در حسابداری

آموزش استهلاک دارایی ثابت در حسابداری

زمانی که دارایی های ثابت را بررسی می کنیم طبق ماده ۱۵۱ گفته شده ، یکی از

مواردی که لازم است به عنوان مدارک مثبته به ممیز مالیاتی ارائه کنید و پیوست سند

حسابداری باشد، جدول استهلاک انباشته است. در این جدول در واقع دارایی خود

را وارد می کنید، به نهحوی که در این جدول نشان داده شود چه میزان استهلاک سپری

شده و ارزش دفتری آن چه میزان است نشان می دهیم.

برای نمونه : رد یف شماره یک نام دارایی هست میز و صندلی و در این ردیف تعداد دارایی

متعددی را می توان وارد نمود.

آموزش استهلاک دارایی ثابت در حسابداری-آموزش استهلاک دارایی ثابت در حسابداری

تاریخ خرید در ۱/۱۲ انجام شده است و روش استهلاک با توجه به جدولی که سازمان

داده روش مستقیم است. در صد استهلاک نداریم چون درصد مستقیم است. با فرض این

که این دارایی سال اول هست، بنابراین استهلاک انباشته هم صفر است. در سال جاری

حساب کردیم که می شود که قیمت تمام شده دارایی هم به عنوان یکی از ستون ها

قرار بگیرد. به فرض ۲ میلیون و استهلاک سال جاری ۲۰۰ هزار و ارزش دفتری می شود

فاصله بین این دو مورد که می شود ۱۸۰۰ هزار. باتوجه به این که یک ماه از این استفاده

کردیم و اگر مبلغ ۲۰ میلیون باشد و قرار باشد که طی ۱۰ سال مستهلک شود بنابراین

می شود سالی ۲ میلیون. ما یک ماه در سال جاری استفاده کردیم و یک میلیون تقسیم

بر ۱۲ می شود استهلاک سال جاری.

آموزش استهلاک دارایی ثابت در حسابداری-آموزش استهلاک دارایی ثابت در حسابداری

دارایی شماره ۲: وسائط نقلیه ۲۵ میلیون خرید کردیم و ۲/۵ خرید کردیم. به روش نزولی

، استهلاک ندارد و در صد ۲۵ است. استهلاک انباشته ۵ میلی.ن و یک میلیون است. ارزش

دفتری ۱۹ میلیون است.

طبق دارایی و جداول سازمان امور مالیاتی جداول استهلاک پر می شود. این جدول می

تواند پیوست سند آخر باشد که استهلاک دارایی های ثابت است که طبق آن شما سند

را زدید و در سال جاری مجدد آبدیت می شود. استهلاک ها تغییر می کند و اگر دارایی

بوده به لیست ممیز دارایی اضافه و نشان داده می شود . در نهایت هزینه استهلاک در

ستون استهلاک سال جاری قرار می گیرد و استهلاک انباشته که اگر قرار باشد اظهار نامه

پر شود باید ارزش دفتری ثبت شود و در ترازنامه اظهارنامه نیز ارزش دفتری می آید.

در اظهار نامه ذکر شد ه دارایی ثابت ارزش دفتری که در آن قسمت قید می شود. هزینه

استهلاک که در واقع در سود و زیان تأثیر خود را می گذارد و اگر غیر از اظهارنامه داشتیم

باید استهلاک انباشته هم می آمد که با سه روش ذخیره یا استهلاک انباشته در قسمت

دارایی به عنوان کاهنده یا مانند اظهارنامه در تراز نامه حسابداری می آید.

این جدول استهلاک انباشته است که هم زمان با ارائه سند اصلاحیه دارایی

ثابت پیوست شده باشد و اگر فرم به صورت دستی تنظیم شده یا با سیستم

اکسل تفاوتی ندارد و اکسل خیلی بهتر در این زمینه کمک می کند.

دارایی ها به صورت جدا و تفکیک شده در قسمت دارایی ها ثبت می شود.

دیدگاه خود را بنویسید