آئین نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » آئین نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم

آئین نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم

آئین نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم

آئین نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم

شورای پول و اعتبار در دویست و نوزدهمین جلسه مورخ هفدهم آذر ماه ۱۳۴۹

تصویب نمود که بانکها سرقفلی های پرداختی را زیر سر فصل جداگانه ای در

ردیف غیر منقول منظور و نگاهداری نموده و در مدت ده سال حساب آن را مستهلک

نمایند بنابراین خواهشمند است اقدام لازم در تنظیم و تفکیک حساب های مربوط به

عمل آورند.

آئین نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲/۱۲/۱۳۶۶ موضوع کسر

خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات بر اثر حوادث و سوانح مصوب ۲۰/۳/۱۳۶۸

ماده۱- در مورد مؤدیانی که طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم مصوب

اسفند ماه ۱۳۶۶ دفاتر نگهداری مینمایند و درآمد مشمول مالیات آنان از طریق

رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک تشخیص داده میشود میزان خسارت وارده

طبق شرایط مقرر در فصل هزینه های قابل قبول و استهلاک قانون یاد شده

تعیین و از درآمد مشمول مالیات آن سال و سال های بعد قابل کسر خواهد بود.

تبصره ۱- در مواردی که زیان سالهای قبل طبق مقررات مربوط قابل استهلاک است

خسارت مذکور در این ماده پس از کسر زیان مزبور قابل کسر درآمد مشمول مالیات

خواهد بود.

تبصره ۲- مرجع رسیدگی به ااختلافات حاصله در مورد خسارت وارده موضوع این

ماده کمیسیون های مقرر در این مواد ۳ و ۴ این آئین نامه حسب مورد میباشد.

ماده ۲- در مواردی که درآمد مشمول مالیات طبق مقررات مربوط از طریق علی

اراس تشخیص داده میشود خسارت وارده طبق مقررات مواد ۳ و ۴ و ۵ این آئین

نامه تعیین و از درآمد مشمول مالیات آن سال و سال های بعد قابل کسر خواهد بود.

ماده ۳- در مواردی که خسارت به یک منطقه از کشور وارد گردد:

الف- چنانچه منطقه خسارت دیده واقه در محدوده یک بخش باشد میزان خسارت

وارده توسط کمیسیونی مرکب از بخش دار یک نفر نماینده اداره کل امور اقتصاد و

دارایی استان و یک نفر معتمدمحل به انتخاب و معرفی شورای بخش و در غیاب

شورای مزبور به انتخاب و معرفی دادستان استان تعیین و اعلام خواهد شد.

ب- چنانچه منطقه خسارت دیده واقع در محدوده یک شهر باشد میزان خسارت وارده

توسط کمیسیونی مرکب از یک نفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی یک نفر

نماینده فرماندار و یک نفر نماینده دادستان استان تعیین و اعلام خواهد شد.

ماده۴- در مواردی که خسارت به مؤدی یا مودیان خاصی وارد گردد میزان خسارت

وارده توسط کمیسیونی مرکب از یک نفر نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی یک

نفر نماینده بیمه به انتخاب و معرفی بیمه مرکزی ایران در تهران و در شهرستان

در صورت عدم وجود شعبه یا نمایندگی بیمه مرکزی نماینده شرکت بیمه ایران و یک

نفر قاضی دادگستری در تهران به انتخاب و معرفی وزارت دادگستری و در شهرستان

ها به انتخاب و معرفی رئیس دادگستری محل تعیین و اعلام خواهد شد

ماده۵- مؤدی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ وقوع حادثه و سانحه درخواست

خود را همراه با مدارکی که در اختیار دارد به حوزه مالیاتی محل وقوع حادثه تسلیم

نماید. حوزه مالیاتی مکلف است ظرف یکماه درخواست مؤدی و مدارک ارائه شده

را به کمیسیون های مذکور در ماده ۳ و ۴ مذکور حسب مورد ارسال دارد و کمیسیون

های یاد شده حداکثر ظرف شش ماه با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده و اطلاعات

مکتسبه میزان خسارت وارده را تعیین و اعلام نمایند.

تبصره۱- دعوت از مودی جهت حضور در کمیسیون های فوق الزامی است و عدم

حضور وی در جلسه مانع رسیدگی و اعلام نظر کمیسیون نخواهد بود.

تبصره۲- نظر کمیسیون های مزبور به اکثریت مناط اعتبار است.

آئین نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم-آئین نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۶- در مواردی که خسارت وارده از کشور باشد در صورتی که فرمانداری محل

اقدام به اعلام اشخاص خسارت دیده به اداره امور اقتصادی و دارایی بنماید کمیسیون

های مقرر در ماده ۳ این آئین نامه طبق مقررات ماده۵ و تبصره های ذیل آن بر

اساس اعلام فرمانداری رسیدگی و نسبت به تعیین میزان خسارت وارده اقدام

خواهند نمود.

آئین نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم-آئین نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم

ماده۷- در صورتی که خسارت وارده مربوط به فعالیت های شغلی مودی موضوع

منابع فصل های دوم و چهارم و پنجم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم

مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ باشد حسب مورد از درآمد مشمول مالیات منابع مربوط

در آن سال و سال های بعد قابل کسر است و در صورت ترک شغل خسارت وارده

از درآمد مشمول مالیات سایر منافع درآمد باب مذکور قابل کسر است.