آئین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه

آئین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه

2017-11-14T23:20:37+03:30

آئین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه

آئین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه

آئین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه موضوع بند (۹) ماده ۱۴۸

اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

۱-اعلام کتبی موضوع خسارت توسط مؤدی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی)

حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت به فعالیت و دارایی مؤسسه همراه

با اسناد مدارکی که در اختیار دارد به اداره امور مالیاتی ذیربط.

آئین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه-آئین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه

۲-احراز خسارت وارده از سوی اداره امور مالیاتی ذیربط پس از بررسی اسناد و

مدارک ارائه شده توسط مؤدی و اطلاعات مکتسبه با توجه به مستندات زیر

۱-۲- گواهی یا تایید خسارت وارده از سوی مراجع ذیصلاح که متولی تشخیص خسارت

میباشند و یا هرگونه سند معتبر دیگری که خسارت وارده را تایید نماید.

۲-۲- صورتجلسه یا صورتجلساتی که در خصوص ایجاد خسارت توسط مؤدی یا سایر مراجع

ذیربط در این زمینه تنظیم گردیده است.

آئین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه-آئین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه

۳-۲- قراردادهای بیمه مربوط

۳-خسارت وارده طبق قانون و مقررات یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری

نبوده و یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.

۴-ارائه تعهد کتبی مؤدی مبنی بر اینکه این خسارت از طرف هیچ مرجعی جبران نشده است.

این آئین نامه در اجرای بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب

۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۳۱۰ /۴۰۵۱-۲۱۱ مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۱ سازمان

امور مالیاتی کشور در چهار بند به شرح فوق در تاریخ ۳۱/۶/۸۱ به تصویب وزیر امور اقتصادی

و دارایی رسید.

آئین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه-آئین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه

آئین نامه اجرایی موضوع بند (۱۱) ماده ۱۴۸ اصلاحی

قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

هزینه مطالبات مشکوک الوصول و منظور نمودن ذخیره آن در صورت رعایت شرایط

زیر در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود:

۱-هزینه منظور شده برای مطالبات مشکوک الوصول منحصرا باید در ارتباط با فعالیت موسسه باشد.

۲-میزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول برای هر یک از بدهکاران که احتمال لاوصول

بودن طلب آن موجود باشد به صورت جداگانه مشخص و تعیین شده باشد.

۳-اسناد و مدارک مربوط به احتمال لاوصول بودن طلب موسسه کم برای آن ذخیره منظور

شده است از کفایت لازم برخوردار باشد

۴-هزینه مطالباتی که مربوط به طلب از کارمندان مدیران سهامداران یا شرکا و شرکت های

تابعه میباشد قابل قبول نخواهد بود.

۵-چنانچه مطالبات موسسات از پوشش بیمه ای برخوردار باشد در صورت لا وصول بودن

آن مازاد میزان پوشش بیمه ای قابل قبول برای ایجاد ذخیره خواهد بود

۶-ذخیره ایجادی مطالبات مشکوک الوصول بایستی در دفاتر موسسه به حساب مخصوص

+منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.

۷-مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن به موجب اسناد و مدارک مثبته تا میزان ذخیره مطالبات

مشکوک الوصول از محل مزبور تامین و در صورت مازاد بر میزان ذخیره در هزینه سال مورد

رسیدگی که لاوصول شدن آن محقق شود قابل احتساب خواهد بود

این آئین نامه در اجرای بند ۱۱ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب

۲۷/۱۱/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۳۱۱ /۴۱۲۲ -۲۱۱ تاریخ ۳۱/۶/۱۳۸۱ سازمان

امور مالیاتی کشور در هفت بند به شرح فوق در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۸۱ به تصویب رسید

قبول هزینه های B.O.T

بنا به اختیار حاصل از تبصره یک ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و با توجه به پیشنهاد شماره ۲۵۷۱۶ مورخ ۶/۵/۱۳۸۱ آن سازمان

هزینه هایی که توسط سرمایه گذار خارجی در خارج و داخل ایران به منظور اجرای طرح

های سرمایه گذاری (از جمله طرح های نیروگاهی) به روش ساخت بهره برداری و واگذاری

(b.o.t)  انجام پذیرد به شرح زیر جزء هزینه های قابل قبول پذبرفته خواهد شد:

۱-هزینه های اخذ تسهیلات بانکی خارج از ایران که برای انجام طرح های سرمایه گذاری

پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد

۲-هزینه های قبل از بهره برداری و اولیه که قبل از ثیت شعبه شرکت در ایران صورت خواهد

گرفت مشروط به مشخص بودن نوع هزینه و میزان آن در قرارداد حداکثر تا مبلغ ذکر شده

در قرار داد با تایید دستگاه اجرایی ذیربط طرف قرارداد

۳-هزینه بیمه تسهیلات بانکی اخذ شده خارج از ایران و هزینه بیمه تجهیزات و خسارات احتمالی  راجع به فعالیت

دیدگاه خود را بنویسید