معرفی اشخاص در نرم افزار رافع۷

معرفی اشخاص در نرم افزار رافع۷

2017-11-14T14:59:54+03:30

معرفی اشخاص در نرم افزار رافع۷

تعریف اشخاص :

معرفی اشخاص در نرم افزار رافع۷

برای تعریف اشخاص ( خریداران ، فروشندگان ، بازاریابان ، تنخواه گردانان از منوی فهرست ، زیر منوی اشخاص انتخاب و کلید مشتری ، تنخواه ، بازاریاب زده می شود . در این پنجره و سایر پنجره ها در نرم افزار رافع با کلیک راست و انتخاب گزینه جدید مشخصات مشتری در پنجره جدید نوشته می شود .

فهرست ¥ اشخاص ¥ مشتری ، تنخواه ،  بازاریاب و سهامدران ¥ click  راست ¥ جدید

با کلیک راست گزینه جدید را می زنیم

تنظیم مشخصات یک مشتری ¥ مشخصات تکمیلی

مشخصه مشتری ¥ مثال : امین لوازم ¥ نوع مشتری : یکی از فیلدهای آبشاری ¥ نام شرکت : امین لوازم ¥ نام : امین لوازم

مربوط به حسابداری ¥ خریداران : بدهکاران تجاری و فروشندگان : بستانکاران تجاری ¥ وضعیت مانده حساب : یکی از سه فیلد (بیحساب ، بدهکار ، بستانکار)  ¥ مبلغ (درصورت وضعیت مانده بدهکار یا بستانکار) ¥علامت ? ¥ ثبت و خروج ( یا ثبت و بعدی )

نکته بسیار مهم :

قبل از تعریف اشخاص لازم تنظیماتی به شرح ذیل انجام می شود . در صفحه اصلی برنامه از پایین کلید تبصره های مربوط به ثبت اتوماتیک انتخاب می شود . در پنجره باز می شود.

گزینه ثبت بدهکار و بستانکار مشتریان بر اساس ماهیت حساب تعریف شده است

¤  در هنگام ثبت مشخصات فعال می شود سپس کلید تغییرات را  زده و خارج می شویم .

در گزینه مربوط به حسابداری برای خریداران بدهکاران تجاری

در پنجره تنظیم مشخصات مشتری کادرهای خالی به شرح ذیل پر می شود :

در نرم افزار رافع مشخصه مشتری با نام آن یکی می باشد.

در کادر آقا / خانم ما می توانیم اسم شخص واسطه شرکت را بنویسیم یا اسم شرکت

در نوع مشتری در آبشاری سیستم می توانیم شرکت ها و مؤسسات را انتخاب کنیم .

در همین پنجره کلید مربوطه به حسابداری را می زنیم که در پنجره جدید

اگر در این پنجره شرکت مورد اشاره هنگام تعریف ، به ما بدهکار بود گزینه بدهکار ، بستانکار بود گزینه بستانکار که در این صورت مبالغ آن نیز نوشته می شود و اگر بی حساب بود گزینه بی حساب انتخاب می شود .

اگر شخص تعریف شده خریدار بود گزینه بدهکاران تجاری فعال می شود و چنانچه فرد معرفی شده جز فروشنده ها بود بستانکاران تجاری فعال می شود و در نهایت کد تفصیلی با زدن کلید علامت؟ توسط سیستم زده شده و توسط سیستم کد تفصیل ارائه می شود.

تعریف اشخاص :

مشتری متفرقه

نکته بسیار مهم :

از آنجایی که اشخاص تعریف شده در سیستم به صورت دائم وجود دارد کاربر می بایستی فقط اشخاصی را معرفی نماید که با ایشان به طور دائم در حال داد و ستد می باشد سایر اشخاص که به صورت اتفاقی با ما داد و ستد دارند را به عنوان اشخاص متفرقه در سیستم معرفی می شوند که حساب اشخاص متفرقه کلیه افراد خریدار یا فروشنده متفرقه را شامل می شود.

 

معرفی اشخاص در نرم افزار رافع۷.معرفی اشخاص در نرم افزار رافع۷.معرفی اشخاص در نرم افزار رافع۷.معرفی اشخاص در نرم افزار رافع۷.معرفی اشخاص در نرم افزار رافع۷.معرفی اشخاص در نرم افزار رافع۷

دیدگاه خود را بنویسید